PRACE DYPLOMOWE

Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

  • Egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony dla Dziekanatu (do dokumentacji przebiegu studiów) powinien być napisany czcionką Times New Roman 12pt, z odstępem 1,5, marginesami 4cm - lewy, 1,5 cm - prawy, 3 cm - górny i dolny (tekst podstawowy) i wydrukowany dwustronnie. Praca powinna być oprawiona przy użyciu listwy wsuwanej (bez wpinania, dziurkowania) lub luzem w koszulce na dokumenty w formacie A4.
  • Strona tytułowa pracy powinna być zgodna ze wzorem strony tytułowej (do pobrania ze strony Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu).
  • Na początku głównego tekstu pracy należy umieścić streszczenie w języku polskim i języku angielskim zgodnie z wzorem streszczenia (do pobrania ze strony Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu).
  • Ostatnia strona pracy dyplomowej powinna zawierać oświadczenia (do pobrania ze strony Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu). Oświadczenia należy wypełnić i podpisać we wskazanych miejscach.
  • Pracę dyplomową należy złożyć w terminie określonym przez Dziekana.
  • Osoby, które nie złożą pracy dyplomowej we wskazanym terminie lub zaopiniowanego przez promotora podania do Dziekana, z prośbą o przesunięcie terminu złożenia pracy mogą zostać skreślone z listy studentów.

Wszystkie kwestie  dotyczące pracy dyplomowej i ukończenia studiów regulują zapisy Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego przyjętego Uchwałą nr 319/2019 Senatu UP z dnia 3 lipca 2019 roku obejmujący załącznik do Zarządzenia Rektora nr 66/2021 z dnia 11 maja 2021.