MISJA I STRATEGIA WYDZIAŁU

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

2017-2022

Podstawą Strategii Rozwoju Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu jest przyjęta przez Senat Strategia Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2016-2022. Strategia Wydziału jest ściśle powiązana z aktualną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną i demograficzną kraju. Główne kierunki rozwoju Wydziału uwarunkowane są w dużym stopniu zmianami legislacyjnymi wprowadzanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zawarto wiele wytycznych dla rad wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych i całej społeczności Uczelni. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, czyli wydział, musi spełniać warunki uprawniające do prowadzenia studiów oraz do nadawania stopni i wnioskowania o tytuł naukowy. Wydział podlega ocenie parametrycznej, która jest jednym z istotnych kryteriów finansowania, będzie także podlegał akredytacji przez Polską Komisję Akredytacyjną oceniającą prowadzone kierunki studiów. Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki, Wydział będzie podlegał kontroli wydatkowania środków finansowych na naukę, a także kompleksowej ocenie, przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, dotyczącej jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Stan obecny

Na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu studiuje blisko 1640 studentów, w tym 1103 w trybie stacjonarnym. Oferta dydaktyczna obejmuje trzy kierunki studiów I stopnia: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Dietetyka i Towaroznawstwo, prowadzone w trybie stacjonarnym i dwa w trybie niestacjonarnym: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Dietetyka. Ofertę dydaktyczną uzupełniają trzy kierunki studiów II stopnia: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Dietetyka oraz Analityka Żywności i dwa prowadzone w trybie niestacjonarnym (Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Dietetyka). Od roku akademickiego 2011/12 Wydział prowadzi także studia II stopnia w języku angielskim dla obcokrajowców pt. MSc in Food Science and Nutrition, które ukończyło już 27 absolwentów pochodzących z Chin, Iranu, Grecji, Nigerii, Meksyku, Pakistanu, Bangladeszu i Indii. W roku akademickim 2016/2017 studia I stopnia podjęło 260 studentów stacjonarnych i 95 niestacjonarnych, zaś studia II stopnia 197 osób, w tym 64 w trybie stacjonarnym i 133 w trybie niestacjonarnym. Na studia anglojęzyczne przyjęto 15 obcokrajowców. Niepokojącym zjawiskiem jest coroczne zmniejszanie się liczby kandydatów na studia niestacjonarne na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Z kolei, obserwuje się rosnące zainteresowanie studentów zagranicznych ofertą Wydziału w programie ERASMUS+, który w roku akademickim 2016/17 odnotował rekordową liczbę 28 osób z Europy Zachodniej i Turcji.

Wydział prowadzi studia doktoranckie, które corocznie podejmuje 14-18 osób, przy czym ogólna liczba słuchaczy w ostatnich pięciu latach istotnie wzrosła (2009/2010 – 37 osób, 2016/17 – 58 osób). Podobnie jak w całej Uczelni, na Wydziale zauważa się niepokojące zjawisko obniżania się efektywności kształcenia i wydłużania okresu od ukończenia studiów doktoranckich do obrony pracy doktorskiej.

Wydział oferuje także studia podyplomowe, tj.: uruchomione w 1992 roku Podyplomowe Studium „Żywienie człowieka”, od 2008 r. pod nazwą „Dietetyka i planowanie żywienia”, które ukończyły 264 osoby oraz Podyplomowe Studium „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo żywności” , które doczekały się 14 edycji i 750 absolwentów z uprawnieniami audytorów jakości.

W ostatnich latach, w działaniach Wydziału na rzecz zwiększenia oferty kształcenia, należy podkreślić: a) powołanie i uruchomienie w roku 2015/2016 analityki żywności, kierunku studiów interdyscyplinarnych, prowadzonego wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, b) przygotowanie wniosku o powołanie nowego kierunku studiów I stopnia w miejsce wygaszanego kierunku towaroznawstwo, którego obszar kształcenia będzie się koncentrował wokół zagadnień bezpieczeństwa żywności oraz c) zorganizowanie Letniej szkoły nutrigenomiki.

Podstawowym sposobem kształcenia są wykłady i ćwiczenia, prowadzone w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach (sale seminaryjne, laboratoryjne, pracownia analizy sensorycznej żywności, chromatograficzna i elektroforezy).

Kształcenie studentów na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu obejmuje realizację programowych i ponadprogramowych praktyk, których charakter jest ściśle dostosowany do kierunku studiów. W ramach tej formy kształcenia studenci uczestniczą w praktykach trwających łącznie 160 h (4 tygodnie) na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka oraz Towaroznawstwo i 500 h na kierunku Dietetyka

Cele strategiczne

Do najważniejszych priorytetów w działalności dydaktycznej Wydziału należy stałe podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich stopniach studiów. Zależeć to będzie, między innymi, od skutecznego działania wydziałowego sytemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, stosowania istniejących w tym systemie procedur oraz szybkiego wprowadzania w życie postulatów i wniosków zawartych w corocznych raportach Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia. Wobec braku na rynku wydawniczym podręczników i skryptów ułatwiających naukę na studiach, kadra nauczająca powinna aktywniej angażować się w przygotowanie nowoczesnych metod kształcenia, w tym multimedialnych pomocy dydaktycznych, np. w postaci e-learningu. Poprawy jakości wymagają studia II stopnia, w założeniach przygotowujące do pracy naukowej, gdzie należy rozważyć gruntowną weryfikację programu studiów. Należy w większym stopniu angażować studentów w badania naukowe prowadzone na wydziale, poprawić jakość i efektywność prac dyplomowych, a szczególnie uzdolnionym studentom organizować indywidualną ścieżkę kształcenia. Przy kwalifikacji na studia II stopnia, celowe wydaje się zwrócenie większej uwagi na wyniki uzyskane przez kandydatów na studiach I stopnia.

Udoskonalenia wymaga model kształcenia na studiach doktoranckich, gdzie większą uwagę należy skierować na uzyskanie przez doktorantów kompetencji niezbędnych do planowania i przygotowania wniosków o projekty badawcze, opracowania publikacji naukowych i wniosków patentowych oraz znajomość języka kongresowego. Rozważyć należy także reorganizację tych studiów w kierunku większego udziału zajęć o charakterze warsztatów metodycznych obejmujących nowoczesne techniki analityczne.

W przyszłych działaniach na rzecz wzmocnienia oferty dydaktycznej Wydziału należy rozważyć poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim oraz organizację nowych rodzajów studiów podyplomowych i innych form kształcenia ustawicznego.

Szczególną uwagę należałoby zwrócić na udział nauczycieli akademickich Wydziału w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku oraz na współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi, m.in. poprzez zajęcia pokazowe organizowane w wydziałowych salach wykładowych i laboratoriach. Dotyczy to szczególnie szkół przemysłu spożywczego z Poznania i województwa wielkopolskiego. Oferta edukacyjna Wydziału była i nadal będzie przedstawiana podczas spotkań z młodzieżą uczestniczącą w kolejnych edycjach i etapach olimpiad, tj. w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności czy Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Duże znaczenie promocyjne mają także akcje przygotowywane corocznie przez pracowników Wydziału w ramach Nocy Naukowców i Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

W działaniach na rzecz poprawy innowacyjności i utylitarności programów kształcenia i ich związku z potrzebami rynku pracy niezbędne jest zacieśnienie współpracy z otoczeniem gospodarczym, szczególnie z rejonu Wielkopolski. Dotyczy to przede wszystkim aktywnego zaangażowania możliwie dużej liczby interesariuszy zewnętrznych w konsultowaniu istniejących i planowanych programów studiów, a także organizacji dla studentów corocznych warsztatów – seminariów z udziałem pracodawców. Ponadto, w procesie dydaktycznym, obok zapewnienia podstawowych kompetencji zawodowych, należy więcej uwagi poświęcać nabywaniu przez studentów tzw. „kompetencji miękkich”, szczególnie cenionych przez pracodawców. Istotne będzie także zwiększenie udziału zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na istniejących kierunkach studiów.

W działaniach na rzecz internacjonalizacji kształcenia należy zwiększyć ofertę kierunków studiów anglojęzycznych dla obcokrajowców, przygotowując ich programy zgodnie ze standardami europejskimi i szeroko promując je w mediach. Jednocześnie, należy rozważyć rekrutację na studia anglojęzyczne uzdolnionych i ambitnych kandydatów krajowych. Dodatkowym priorytetem powinno być aktywizowanie nauczycieli akademickich Wydziału do zdobywania doświadczenia dydaktycznego za granicą w ramach programu ERASMUS+. Wydział powinien także wspierać międzynarodową mobilność doktorantów oraz aktywizować studentów do liczniejszego korzystania z możliwości odbywania studiów i praktyk za granicą.

NAUKA I KADRY

Stan obecny

Dotychczasowy profil badań naukowych Wydziału obejmował technologię żywności w odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, badania nad wykorzystaniem przemysłowym mikroorganizmów oraz innymi z zakresu biotechnologii, badania z obszaru dietetyki i żywienia człowieka, a także badania podstawowe z zakresu chemii, biochemii oraz analityki i bezpieczeństwa żywności.

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu zatrudnia obecnie 182 pracowników, prowadząc zajęcia na 4 kierunkach dla 1124 studentów studiów stacjonarnych i 554 niestacjonarnych. Kadrę dydaktyczno–naukową stanowi 129 osób, z czego 54 to pracownicy samodzielni. W grupie pracowników samodzielnych znajduje się 18 osób z tytułem profesora, 1 osoba ze stopniem dra hab. zatrudniona na stanowisku profesora, 35 osób ze stopniem dra hab. na stanowisku adiunkta. Wśród pracowników naukowo – dydaktycznych zatrudnionych jest 60 adiunktów i 7 asystentów, 8 starszych wykładowców oraz 1 wykładowca. Aktualna liczba studentów studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu wynosi 58. Na wydziale zatrudnionych jest także 45 osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych i 8 osób stanowiących obsługę administracyjną. Jeden obcokrajowiec rozpoczął studia doktoranckie w ramach programu PULS PhD Studies, których koordynację zajęć prowadzi Dział Współpracy z Zagranicą naszej Uczelni.

W ostatnich latach daje się zauważyć znaczny przyrost liczby samodzielnych pracowników naukowych. W okresie od roku 2012 do 2016 liczba wypromowanych na Wydziale doktorów habilitowanych osiągnęła 18 osób; w ostatnich 2 latach średnio 5 habilitacji w roku. Oprócz tego w ostatnich 5 latach 5 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego poza Wydziałem. Dotyczy to głównie habilitacji w zakresie biotechnologii. W ostatnich 5 latach 4 osoby uzyskały tytuł profesora nauk rolniczych. Jednocześnie w tym czasie 8 profesorów tytularnych odeszło na emeryturę.

Na Wydziale w chwili obecnej realizowane są 24 projekty: 17 finansowanych przez NCN, 5 finansowanych przez NCBiR oraz 2 finansowane z innych źródeł.

 

Cele strategiczne

W najbliższym okresie Wydział będzie kontynuował dotychczasowy profil prowadzonych badań, w obszarach wynikających ze struktury Wydziału, dotychczasowych dobrych dokonań, ale także będzie szukał nowych kierunków badawczych i obszarów dających możliwości rozwoju naukowego, szczególnie młodym pracownikom nauki oraz możliwości utworzenia w danym obszarze wiodących w skali kraju laboratoriów. Przykładem nowo rozwijanych kierunków badawczych może być nutrigenomika.

Profil prowadzonych badań naukowych można sklasyfikować w następujące grupy zagadnień:

·         Opracowanie nowych produktów i technologii dla poprawy jakości żywności z uwzględnieniem ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

·         Wykorzystanie potencjału metabolicznego mikroorganizmów i enzymów do zastosowań przemysłowych, w szczególności biosyntezy składników żywności.

·         Optymalizacja żywienia ludności w aspekcie profilaktyki chorób dietozależnych.

·         Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych do charakterystyki składników żywności i ich oddziaływania na organizm człowieka.

·         Bioaktywne składniki surowców żywnościowych i opracowanie nowych produktów o walorach prozdrowotnych.

Przedstawione informacje dotyczące kadr naukowych pozwalają na nakreślenie podstawowych celów strategicznych w tym zakresie. Obserwowanym zjawiskiem jest zwiększająca się gwałtownie liczba pracowników samodzielnych, przy zmniejszającej się liczbie adiunktów bez habilitacji i asystentów. Ułatwione procedury habilitacyjne powodować będą określonego typu zagrożenia dla pracy wydziału – wzrastał będzie koszt prowadzenia zajęć, wzrastało będzie również współzawodnictwo pracowników samodzielnych o doktorantów, co może skutkować przyjmowaniem coraz słabszych kandydatów na studia doktoranckie. Prawdopodobnie zwiększy się także „rozdrobnienie” programów badawczych w myśl założenia, że każdy pracownik samodzielny powinien prowadzić grupę badawczą. Wydaje się, że w tej sytuacji Wydział powinien określić zakres kryteriów rozwoju naukowego opartych na kilku ważnych dla Wydziału filarach, dających możliwość zaistnienia jako wiodących w kraju laboratoriów bądź grup badawczych: Szczególnie istotne dla Wydziału jest postawienie wysokich kryteriów przy otwieraniu stanowisk profesora nadzwyczajnego, od których będzie zależał rozwój nowych kierunków badawczych. W związku z odwróceniem struktury zatrudnienia w coraz większej liczbie zakładów/katedr (większa liczba pracowników samodzielnych niż adiunktów i asystentów), Wydział powinien dążyć do zwiększenia liczby doktorantów w ramach zespołów badawczych. Doktoranci powinni być przyjmowani szczególne do jednostek organizacyjnych, które są w stanie sfinansować ich badania. W zakresie obsadzania stanowisk naukowo-dydaktycznych Wydział powinien w większym niż do tej pory stopniu zwracać uwagę na pracowników reprezentujących inne obszary badawcze i rekrutujących się z innych ośrodków naukowych. Celem strategicznym będzie konsolidacja badań w kilku, najważniejszych z punktu widzenia Wydziału obszarach badawczych, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie wiodącej roli w kraju i co najmniej utrzymanie posiadanej kategorii A.

INFRASTRUKTURA I ROZWÓJ

Stan obecny

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu (do 2004 r. – Wydział Technologii Żywności, a od 1962 do 1973 r. - Technologii Rolno-Spożywczej), jest jednostką o ponad 50-letniej historii, posiadającą dobrą bazę naukowo-dydaktyczną i duże doświadczenie w zakresie kształcenia technologów żywności.

Poziom prowadzonych badań naukowych i realizowanych zajęć dydaktycznych jest nierozerwalnie związany z posiadanym zapleczem materialnym. Dlatego też w celu utrzymania wysokiej pozycji Wydziału wśród podobnych jednostek w kraju niezbędna jest ciągła rozbudowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury badawczej i dydaktycznej. Poza tym bardzo istotnym elementem rzutującym na rozwój Wydziału jest współpraca z interesariuszami zewnętrznymi nie tylko na płaszczyźnie wspólnie realizowanych projektów badawczych, ale także programów stażowych. Intensyfikacja działań w obu wymienionych obszarach powinna w dłuższej perspektywie wzmocnić pozycję Wydziału oraz zwiększyć satysfakcję absolwentów. Oba te elementy stanowią o rozpoznawalności Wydziału i w przyszłości będą decydować o naborze kandydatów na studia.

Jednostki organizacyjne Wydziału zlokalizowane są w czterech obiektach: budynku WNoŻiŻ, Stacji Pilotowej Biotechnologii, budynku Wydziału Technologii Drewna oraz budynku przy ulicy Mazowieckiej 48. Wydział dysponuje salą wykładową dla 165 słuchaczy, wyposażoną w sprzęt audiowizualny. Studenci WNoŻiŻ mają do dyspozycji dwie sale komputerowe z dostępem do internetu, w tym jedną w systemie bezprzewodowym Wi-Fi wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. W każdej z sal znajdują się stanowiska dla około 20 studentów. Studenci Wydziału mają możliwość odbywania zajęć i realizacji prac dyplomowych w nowoczesnej Stacji Pilotowej Biotechnologii, wyposażonej w urządzenia umożliwiające prowadzenie procesów biotechnologicznych w skali pilotażowej i pozwalających na badania nad zwiększeniem skali opracowywanych procesów. Część zajęć prowadzona jest w doświadczalnej przetwórni technologii mięsa, w laboratorium technologii owoców i warzyw, w laboratorium technologicznym Zakładu Technologii Zbóż, w laboratorium Badań Sensorycznych w Ośrodku Badań Żywieniowych, zwierzętarni oraz w Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem. Posiadana infrastruktura dydaktyczna jest niewystarczająca by realizować zajęcia dydaktyczne na poziomie odpowiadającym współczesnym standardom. Szczególnie zauważalny jest brak hali półtechniki, którą można wyposażyć w urządzenia dotąd rozproszone w różnych pomieszczeniach na Wydziale.

 

Cele strategiczne

W celu zapewnienia sprawnej i prorozwojowej działalności Wydziału konieczna jest przebudowa struktury organizacyjnej, dostosowująca ją do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Reorganizacja powinna mieć na celu tworzenie silnych kadrowo jednostek, o dużym potencjale rozwojowym, w tym z perspektywą tworzenia nowatorskich zespołów badawczych. Przy wprowadzaniu zmian organizacyjnych należy wziąć pod uwagę zarówno wspólny profil naukowy, jak również dydaktyczny. Zmiany organizacyjne powinny także dążyć do racjonalności finansowej, uwzględniając planowaną decentralizację UP w Poznaniu (strategia Rozwoju UP w Poznaniu na lata 2016-2022). Wprowadzane zmiany muszą mieć charakter konstruktywny z poszanowaniem istniejącej bazy naukowo-dydaktycznej, doświadczeń zawodowych i organizacyjnych pracowników, z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością całej społeczności Wydziału. Poziom prowadzonych badań naukowych i realizowanych zajęć dydaktycznych jest ponadto, nierozerwalnie związany z posiadanym zapleczem materialnym. Dlatego też w celu utrzymania wysokiej pozycji Wydziału wśród podobnych jednostek w kraju niezbędna jest ciągła rozbudowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury badawczej i dydaktycznej. Intensyfikacja działań w obu wymienionych obszarach powinna w dłuższej perspektywie wzmocnić pozycję Wydziału oraz zwiększyć satysfakcję absolwentów.

WIZJA WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

Wizja Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu określa priorytetowe działania w zakresie dydaktyki, badań naukowych, rozwoju kadr naukowych, rozbudowy bazy materialnej i doskonalenia struktur organizacyjnych Wydziału. Działania te powinny zapewnić kształcenie o wysokiej jakości dostosowane do oczekiwań społecznych, wysoki poziom prowadzonych badań naukowych oraz stały rozwój kadr naukowych, mając na względzie możliwości finansowe, posiadaną infrastrukturę oraz określone plany jej rozwoju. Podejmowanie działań strategicznych staje się koniecznością wobec nowych regulacji prawnych dotyczących finansowania nauki, szkolnictwa wyższego i zasad awansu naukowego.

Najważniejsze cele działalności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu to:

  • kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki,
  • prowadzenie badań naukowych w obszarze technologii i analizy żywności, żywienia człowieka, dietetyki, towaroznawstwa i bezpieczeństwa żywnościowego, a także w zakresie szeroko pojętych nauk o żywności, np. biotechnologii,
  • upowszechnianie wiedzy, postępu technologicznego i technicznego,
  • prowadzenie ścisłej współpracy z przemysłem w obszarze badań naukowych i prac aplikacyjnych.

 

 

VI.          KARTA CELÓW STRATEGICZNYCH

 

Cel strategiczny

Działania i decyzje

DYDAKTYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie jakości kształcenia

Dążenie do powiązania prac licencjackich i inżynierskich na studiach pierwszego stopnia z potrzebami gospodarki i życia społecznego.

Zwiększenie zaangażowania interesariuszy zewnętrznych w kształtowanie i doskonalenie programów kształcenia.

Doskonalenie programów studiów z uwzględnieniem oczekiwań kandydatów i studentów, przy większym zaangażowaniu Wydziałowego Samorządu Studentów i Doktorantów.

Poprawa jakości studiów drugiego stopnia, jako kształcenia przygotowującego do pracy naukowej.

Podjęcie działań na rzecz zwiększenia udziału studentów w badaniach, publikacjach naukowych, opracowywaniu technologii i projektów kierowanych do podmiotów gospodarczych.

Zwiększenie skuteczności wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

Poprawa finansowania działalności dydaktycznej Wydziału przez zwiększone dochody z kształcenia ustawicznego, środków UE i in.

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i zwiększenie ich udziału w programach wymiany na terenie kraju i za granicą.

Angażowanie naukowców z zagranicy w proces dydaktyczny i badania Wydziału

Unowocześnienie bazy dydaktycznej, ze szczególnym naciskiem na potrzeby zajęć praktycznych realizowanych w ramach programu studiów.

Kształtowanie postaw etycznych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów.

 

 

 

 

Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej Wydziału

Podjęcie działań w kierunku rozszerzenia oferty dydaktycznej studiów II stopnia.

Promocja wydziału poprzez media społecznościowe, udział w wydarzeniach o charakterze popularno-naukowych, takich jak Noc Naukowców czy Poznański Festiwal Nauki i Sztuki oraz zajęcia organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozszerzenie oferty studiów podyplomowych, warsztatów i letnich szkół.

Aktywny udział w różnych formach kształcenia ustawicznego na Uczelni, np. uniwersytetu trzeciego wieku i uniwersytetu dziecięcego.

 

 

Internacjonalizacja kształcenia

Rozwój kształcenia w języku angielskim, w szczególności na studiach II stopnia i studiach doktoranckich.

Dostosowywanie treści kształcenia do standardów europejskich w celu zwiększenia atrakcyjności studiów w programie ERASMUS+.

Promowanie uczestnictwa nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w programach kształcenia międzynarodowego.

 

 

 

Doskonalenie organizacji procesu kształcenia

Doskonalenie procesu podejmowania studiów indywidualnych.

Doskonalenie systemu uznawania i weryfikacji kompetencji uzyskanych przez studenta poza Wydziałem i poza szkolnictwem wyższym lub na innym kierunku studiów.

Udoskonalenie organizacji studiów doktoranckich z uwzględnieniem oceny doktorantów w oparciu o ich aktywność publikacyjną

Zwiększenie zaangażowania studentów w organizację procesu dydaktycznego.

NAUKA I KADRY

 

 

Podniesienie jakości prowadzonych badań naukowych

Wzrost aktywności naukowej pracowników.

Wzrost liczby publikacji naukowych w czasopismach ujętych w bazie JCR.

Współpraca jednostek Wydziału w tworzeniu nowych grup badawczych i rozszerzaniu profilu prowadzonych badań.

Wzrost roli badań o charakterze technologicznym.

Poprawienie lub utrzymanie kategorii i pozycji Wydziału w rankingach.

 

Zwiększenie udziału finansowania badań ze środków zewnętrznych

Zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu projektów NCN i NCBiR

Zwiększenie roli projektów interdyscyplinarnych w profilu prowadzonych badań.

Doskonalenie systemu finansowania i rozliczania badań młodych naukowców.

 

 

Wzrost znaczenia Wydziału jako zaplecza naukowego dla przemysłu spożywczego, a także realizacji celów narodowego programu zdrowia i placówek medycznych z obszaru dietoterapii

Wzmocnienie rozpoznawalności Wydziału w otoczeniu społeczno – gospodarczym.

Transfer wiedzy poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz nowoczesnych metod analitycznych i diagnostycznych do praktyki przemysłowej.

Wspieranie aktywności pracowników w pozyskiwaniu projektów realizowanych we współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Zwiększenie liczby patentów i wdrożeń.

Zwiększenie liczby staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach.

Rozszerzenie oferty kształcenia dla pracowników przemysłu w postaci kursów i studiów podyplomowych.

Popularyzacja badań prowadzonych na Wydziale w czasopismach branżowych.

Utrzymanie naukowej wartości czasopisma Acta Scientific Polonorum _Technologia Alimentaria, wydawanego na Wydziale.

 

 

Zwiększenie współpracy międzynarodowej w badaniach naukowych

Wspieranie kooperacji międzynarodowej pomiędzy zespołami badawczymi w formie wspólnych projektów, tworzenia konsorcjów naukowych i przystępowania do sieci tematycznych.

Wspieranie udziału pracowników w odbywaniu staży w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych.

Wspieranie organizacji konferencji międzynarodowych planowanych na Wydziale.

 

 

 

Zwiększenie roli doktorantów w realizacji badań naukowych

Włączanie doktorantów w realizację wszystkich projektów badawczych finansowanych przez NCN i NCBiR.

Uproszczenie systemu oceny pracy doktorantów, opartego głównie na aktywności publikacyjnej.

Promowanie systemu staży doktorskich w czołowych jednostkach naukowych krajowych i zagranicznych i uczestnictwa doktorantów w konferencjach krajowych i zagranicznych o uznanej renomie w środowisku naukowym.

 

 

 

Polityka personalna podporządkowana kierunkom rozwoju Wydział

Doskonalenie systemu motywowania pracowników.

Doskonalenie polityki Wydziału przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Wprowadzenie stażu naukowego długoterminowego jako elementu awansu pracownika samodzielnego.

Działania na rzecz utrzymania i rozszerzenia uprawnień do doktoryzowania i habilitowania oraz zapewnienia obsady kadrowej wszystkich prowadzonych kierunków kształcenia.

INFRASTRUKTURA I ROZWÓJ

 

Przebudowa struktury organizacyjnej

Organizacja nowoczesnych jednostek o dużym potencjale naukowo-dydaktycznym.

Efektywne zarządzanie i administrowanie jednostkami.

Racjonalizacja zasobów wspomagających proces dydaktyczny i badania naukowe.

 

 

 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury

Opracowanie koncepcji powstania i działania Centrum Innowacji, Doradztwa i Bezpieczeństwa Żywności UP w Poznaniu.

Przygotowanie projektu modernizacji budynku przy ul. Mazowieckiej 48 obejmującego budowę hali półtechniki oraz kompleksu laboratoriów wydziałowych.

Analiza i optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury.

Racjonalizacja polityki zakupów unikalnej aparatury.

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM

 

 

 

Rozwój współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

 

Zwiększenie zaangażowania pracowników Wydziału w działania na rzecz transferu wiedzy do przemysłu.

Zwiększenie aktywności pracowników w zakresie pozyskiwania środków na badania i rozwój w ramach projektów realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami.

Integracja środowiska naukowego Wydziału z otoczeniem gospodarczym pozwalająca na bardziej dynamiczne dostosowywanie programów kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku oraz aktywne kreowanie polityki stażowej.

 

 

 

 

 

 

Projekt został opracowany przez Zespół powołany przez Panią Dziekan.

 

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Michniewicz

Członkowie:
prof. dr hab. Tomasz Jankowski

prof. dr hab. Henryk Jeleń

dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska

dr hab. Paweł Cyplik

dr hab. Jolanta Czarnocińska

dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska

dr hab. Małgorzata Majcher

dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak

dr Wojciech Białas

dr Tomasz Szablewski