MISJA I STRATEGIA WYDZIAŁU

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

na lata 2023-2028

 

Podstawą Strategii Rozwoju Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu jest przyjęta przez Senat Strategia Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2022-2027. Strategia Wydziału jest ściśle powiązana z aktualną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną i demograficzną kraju. Główne kierunki rozwoju Wydziału uwarunkowane są w dużym stopniu zmianami legislacyjnymi wprowadzanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dotychczasowy profil badań naukowych Wydziału obejmuje technologię żywności w odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, badania nad wykorzystaniem przemysłowym mikroorganizmów oraz innymi z zakresu biotechnologii, badania z obszaru dietetyki i żywienia człowieka, a także badania podstawowe z zakresu chemii, biochemii oraz analityki i bezpieczeństwa żywności. Celem strategicznym będzie konsolidacja badań w kilku, najważniejszych z punktu widzenia Wydziału obszarach badawczych, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie wiodącej roli w kraju i co najmniej utrzymanie posiadanej kategorii A+ w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Wizja Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu określa priorytetowe działania w zakresie dydaktyki, badań naukowych, rozwoju kadr naukowych, rozbudowy bazy materialnej i doskonalenia struktur organizacyjnych Wydziału. Działania te powinny zapewnić kształcenie o wysokiej jakości dostosowane do oczekiwań społecznych, wysoki poziom prowadzonych badań naukowych oraz stały rozwój kadr naukowych, mając na względzie możliwości finansowe, posiadaną infrastrukturę oraz określone plany jej rozwoju. Podejmowanie działań strategicznych staje się koniecznością wobec nowych regulacji prawnych dotyczących finansowania nauki, szkolnictwa wyższego i zasad awansu naukowego.

 

Cel strategiczny

Działania i decyzje

DYDAKTYKA

Podnoszenie jakości kształcenia

Modyfikowanie programów studiów z uwzględnieniem oczekiwań kandydatów i studentów oraz środowiska zewnętrznego. 

Wzmocnienie udziału studentów w badaniach, publikacjach oraz kołach naukowych.

Podejmowanie działań motywujących studentów i absolwentów do oceny procesu kształcenia.

Wspieranie nauczycieli akademickich w podnoszeniu kompetencji dydaktycznych w ramach programów, oferowanych przez Uczelnię.

Unowocześnianie bazy dydaktycznej, ze szczególnym naciskiem na potrzeby zajęć praktycznych, realizowanych w ramach programu studiów.

Promocja i wzrost rozpoznawalności Wydziału

 

Rozwój promocji Wydziału poprzez media społecznościowe.

Udział w wydarzeniach o charakterze popularno-naukowym, takich jak Noc Naukowców, Targi Edukacyjne czy Festiwal Nauki i Sztuki.

Poszerzenie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.

Rozszerzenie oferty studiów podyplomowych.

Wzrost zaangażowania Wydziału w różne formy kształcenia ustawicznego na Uczelni, np. Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Młodych Przyrodników.

 

Internacjonalizacja kształcenia

Zwiększenie oferty przedmiotów anglojęzycznych, prowadzonych przez pracowników Wydziału.

Dalsze dostosowywanie treści kształcenia do standardów europejskich w celu zwiększenia atrakcyjności studiów w programie ERASMUS+.

Uczestnictwo nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w programach kształcenia międzynarodowego.

Angażowanie naukowców z zagranicy w proces dydaktyczny Wydziału.

Kształcenie dostosowane do zmian otoczenia społ.-gospodarczego.

Pozyskiwanie atrakcyjnych miejsc realizacji praktyk studenckich.

Angażowanie interesariuszy zewnętrznych w proces przygotowywania programu studiów.

Współpraca z uczelnianym Biurem Karier w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje miękkie studentów.

Poprawa warunków realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w skali półprzemysłowej, dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy.

UMACNIANIE POZYCJI NAUKOWEJ WYDZIAŁU

Utrzymanie najwyższej pozycji w ocenie parametrycznej

Co najmniej 2-krotny wzrost liczby publikacji w czasopismach najwyżej punktowanych wg listy MEiN ze szczególnym uwzględnieniem czasopism z listy filadelfijskiej;

Istotne zwiększenie liczby doktorantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (granty, projekty ministerialne itp.);

Zwiększenie liczby wniosków o granty krajowe i międzynarodowe wraz z poprawą procentu sukcesu;

Wzrost roli badań o charakterze technologicznym;

Utrzymanie kategorii i pozycji Wydziału w rankingach krajowych i światowych.

Poprawa umiędzynarodowienia dyscypliny

Udział w europejskich projektach, pomoc w pisaniu i podróżowaniu, pomoc w spotkaniach z  liderami europejskimi;

Umożliwienie naukowcom wyjazdów na staże do laboratoriów wysokiego szczebla na całym świecie;

Stworzenie i promowanie międzynarodowych szkół letnich (Summer School);

Wspieranie organizacji konferencji międzynarodowych organizowanych przez Wydział;

Prowadzenie polityki motywacyjnej do pełnienia przez pracowników Wydziału funkcji w międzynarodowych gremiach i stowarzyszeniach naukowych.

Zwiększenie udziału finansowania badań ze środków zewnętrznych

Przeprowadzenie dyskusji na temat uelastycznienia zadań dydaktycznych i badawczych, tak aby istniejącą wiedzę fachową można było optymalnie wykorzystać do nauczania, badań i transferu.

Ustalenie priorytetów poszczególnych tematów badawczych, a tym samym uzyskanie większej rozpoznawalności Wydziału;

Transfer wiedzy poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz nowoczesnych metod analitycznych i diagnostycznych do praktyki przemysłowej;

Wspieranie aktywności pracowników w pozyskiwaniu projektów realizowanych we współpracy z podmiotami gospodarczymi;

Zwiększenie co najmniej dwukrotne liczby patentów i wdrożeń;

Zwiększenie liczby staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach;

Rozszerzenie oferty kształcenia dla pracowników przemysłu w postaci kursów i studiów podyplomowych.

Zwiększenie roli doktorantów i młodych naukowców w realizacji badań naukowych

Istotne zwiększenie liczby składanych projektów badawczych dla młodych naukowców;

Wypracowanie systemu motywacyjnego dla doktorantów opartego głównie na aktywności publikacyjnej;

Promowanie systemu staży doktorskich w czołowych jednostkach naukowych krajowych i zagranicznych i uczestnictwa doktorantów w konferencjach krajowych i zagranicznych o uznanej renomie w środowisku naukowym.

Polityka personalna podporządkowana kierunkom rozwoju Wydział

Wypracowanie nowego, skuteczniejszego systemu motywowania pracowników;

Doskonalenie polityki Wydziału przy zatrudnianiu na stanowisku profesora Uczelni;

Wprowadzenie stażu naukowego jako elementu awansu pracownika samodzielnego;

Działania na rzecz utrzymania i rozszerzenia uprawnień do doktoryzowania i habilitowania oraz zapewnienia obsady kadrowej wszystkich prowadzonych kierunków kształcenia;

Promowanie udziału pracowników Wydziału w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu krajowym i światowym.
 

INFRASTRUKTURA I ROZWÓJ

 

Przebudowa struktury organizacyjnej

Organizacja nowoczesnych jednostek o dużym potencjale naukowo-dydaktycznym

Racjonalizacja zasobów wspomagających proces dydaktyczny i badania naukowe.

 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury

Opracowanie planu budowy Wielkopolskiego Centrum Żywności i Żywienia UP w Poznaniu obejmującego budowę hali półtechniki oraz kompleksu laboratoriów Wydziałowych oraz pozyskanie środków na jego realizację

Analiza i optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury

Racjonalizacja polityki zakupów unikalnej aparatury

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM

 

 

 

Rozwój współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

 

Zwiększenie zaangażowania pracowników Wydziału w działania na rzecz transferu wiedzy do przemysłu

Zwiększenie aktywności pracowników w zakresie pozyskiwania środków na badania i rozwój w ramach projektów realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami

Integracja środowiska naukowego Wydziału z otoczeniem gospodarczym pozwalająca na bardziej dynamiczne dostosowywanie programów kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku

 

Zespół ds. strategii rozwoju Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu:

 

Dziekan – prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk

Prodziekan ds. finansów i rozwoju - prof. dr hab. Paweł Cyplik

Przewodniczący RND TŻiŻ -   prof. dr hab. Magdalena Rudzińska

Prodziekani ds. studiów –

prof. UPP dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak

dr hab. Anna Jędrusek-Golińska