STUDIA II STOPNIA

Dietetyka

Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Limity przyjęć: 60
Start: od semestru zimowego (rekrutacja prowadzona latem)
Czas trwania studiów: 4 semestry
Tytuł: magister
Wymagania rekrutacyjne: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/warunki-i-tryb-rekrutacji-0
Zasady rekrutacji:
−    90% limitu miejsc (czyli 54) wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia (Dietetyka) na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej ocen z przedmiotów studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie),
−    uzupełnienie limitu (dla osób, które nie dostały się z rankingu lub kończyły kierunek inny niż Dietetyka) nastąpi na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie zagadnień .
Kwalifikacja na moduły: po przyjęciu na studia, pod koniec I semestru studiów, w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego.
 

Technologia żywności i żywienie człowieka

Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Limity przyjęć: 75
Start: od semestru letniego (rekrutacja prowadzona zimą)
Czas trwania studiów: 3 semestry 
Tytuł: magister inżynier
Wymagania rekrutacyjne: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/warunki-i-tryb-rekrutacji-0
Uwaga: do podjęcia studiów na tym kierunku konieczne jest posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera lub wcześniejsze uzupełnienie efektów inżynierskich z zakresu kierunku.
Zasady rekrutacji:
−    90% limitu miejsc (czyli 68) wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia (Technologia żywności i żywienie człowieka) na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej ocen z przedmiotów studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie),
−    uzupełnienie limitu (dla osób, które nie dostały się z rankingu lub kończyły kierunek inny niż Technologia żywności i żywienie człowieka) nastąpi na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie zagadnień.
Kwalifikacja na specjalizację magisterską: po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.
Uwaga: W przypadku małej liczby chętnych, grupa specjalizacyjna może nie zostać uruchomiona.