Współpraca z otoczeniem

Współpraca z przedstawicielami przemysłu rolno-spożywczego jest niezbędnym elementem funkcjonowania Wydziału zarówno w sferze badań naukowych, jak i kształcenia. Integracja potencjału intelektualnego środowiska naukowego oraz przedstawicieli przemysłu powinna wpłynąć na istotne zwiększenie udziału Wydziału w działaniach na rzecz zwiększenia innowacyjności regionu.

Wspólne identyfikowanie ważnych gospodarczo tematów badawczych będzie bodźcem do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz ubiegania się o środki finansowe na ich badania i rozwój. Innym, równie istotnym elementem tej współpracy, powinna być zmiana w jakości kształcenia. Bardziej dynamiczne dostosowywanie programów kształcenia, stanowiące odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku, pozwoli na poprawę jakości szeroko pojętego kapitału ludzkiego reprezentowanego przez absolwentów Wydziału.

Korekta w programach kształcenia powinna iść w parze z rozwojem nowych programów stażowych, w realizację których będą aktywnie zaangażowani przedsiębiorcy. Tego rodzaju działania powinny w dłuższej perspektywie przełożyć się na poprawę wydajności przedsiębiorstw oraz zwiększyć satysfakcję absolwentów. Oba te elementy stanowią o rozpoznawalności Wydziału i w przyszłości będą decydować o naborze kandydatów na studia.

Zapraszamy do kontaktu z wydziałowym koordynatorem ds. komercjalizacji i współpracy z przemysłem Prof. UPP dr hab. Joanną Kobus-Cisowską joanna.kobus-cisowska@up.poznan.pl