Informacje o Rekrutacji

Polski
  • Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną (link https://wu.up.poznan.pl/rekrutacja/).

  • Kandydat jest zobowiązany wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala rektor, opłatę wnosi się na konto bankowe wygenerowane przez system rejestracji elektronicznej.

  • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają wymagane dokumenty do wydziałowej komisji rekrutacyjnej tylko w terminach wskazanych w terminarzu (link  https://puls.edu.pl/upp/kandydat/terminarz-rekrutacji).

  • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych na I rok studiów. Komisja rekrutacyjna przesyłana informację o wpisie na listę studentów w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata w formularzu rekrutacyjnym.

  • Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją wydziałowej komisji rekrutacyjnej mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w uchwałach. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. 

  • Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://puls.edu.pl/upp/kandydat#