REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE

OGŁOSZENIE

Rada Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza nabór na
Stacjonarne i Niestacjonarne czteroletnie Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017/2018. 

Przyjęcie na Studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęcie na Studium mogą ubiegać się osoby, które:

posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich w zbliżonych do  kierunków kształcenia na Studium **jeśli nie posiadają dyplomu to należy dołączyć zaświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej, która powinna odbyć się do 5 lipca br.,

złożą dokumenty osobowe: odpis dyplomu magisterskiego (z załączoną średnią ocen ze studiów), kwestionariusz osobowy (formularz dostępny w Dziekanacie), opinię z miejsca pracy lub uczelni (opinia promotora pracy magisterskiej) , życiorys, dwa zdjęcia,

podanie skierowane do Dziekan Wydziału, z zaznaczeniem dyscypliny (biotechnologia lub technologia żywności i żywienia) w zakresie której wykonywana będzie praca doktorska,

przedstawią pisemne uzgodnienie z kierownikiem samodzielnej jednostki organizacyjnej i przyszłym opiekunem naukowym źródło finansowania badań i zabezpieczenie obowiązujących 60 godzin dydaktycznych – dla uczestników studiów stacjonarnych  i 10 godzin dla niestacjonarnych (formularz dostępny w Dziekanacie)  

przedłożą pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego do podjęcia opieki nad realizacją badań zaproponowanego tematu przyszłej pracy doktorskiej,

złożą pisemny wniosek do Rektora UP o przyznanie stypendium doktoranckiego na I rok.

przedłożą pisemny projekt pracy doktorskiej zawierający temat i koncepcję pracy, zadania badawcze i roboczy harmonogram badań,

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (formularz skierowania na badania dostępny w Dziekanacie - koszt pokrywa Kandydat).        

     

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne opłacają studia 

w wysokości 2.000 zł za każdy semestr.

         

  Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie

                   do dnia 14 czerwca  2017 r.

w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu –

             ul.  Wojska Polskiego 28,  Coll. Maximum II piętro, p.204, w godz. 1100 –1300.

 

Osoby zainteresowane, które złożą komplet dokumentów zostaną powiadomione listownie  o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.

 

                       Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

                                                                                                       Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Komisja Kwalifikacyjna będzie oceniała kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Studium Doktoranckie wg następujących kryteriów:  

1)   ocena za rozmowę kwalifikacyjną – obejmuje

      - ogólną orientację w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej   

      - zagadnienia dotyczące przyszłej pracy naukowej – przedstawienie  tematyki

        badawczej z krótką prezentacją

 

2)  egzamin z języka kongresowego zdany w trakcie postępowania kwalifikacyjnego

         lub certyfikat międzynarodowy (FCE, CAE, Toefl lub równoważny)

 

3)  ocena osiągnięć kandydata - obejmuje

      - średnią z ocen uzyskanych w czasie studiów

      - opinia promotora pracy magisterskiej

      - udział w pracach koła naukowego

      - opublikowane artykuły 

      - doniesienia konferencyjne i udział w sympozjach naukowych

     - odbyte kursy szkoleniowe, staże, praktyki laboratoryjne, zawodowe (udokumentowane)