Rekrutacja

Polski

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynające się od roku akademickiego 2021/2022, na następujących kierunkach studiów:

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, od semestru zimowego)

 • czas trwania - 7 semestrów
 • tytuł - inżynier

Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, od semestru letniego)

 • czas trwania - 3 semestry
 • tytuł - magister inżynier

DIETETYKA

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, od semestru zimowego)

 • czas trwania - 6 semestrów
 • tytuł - licencjat

Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, od semestru zimowego) - UWAGA KANDYDACI!!!

 • czas trwania - 4 semestry
 • tytuł - magister

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne, od semestru zimowego)

 • czas trwania - 7 semestrów
 • tytuł - inżynier

Możliwe jest kontynuowanie nauki na wyższym poziomie kształcenia poprzez podjęcie studiów magisterskich, np. na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

 

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

 • 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu nastąpi na podstawie wyników egzaminu w formie testu w zakresie ustalonym przez Radę Wydziału (sprawdzane efekty kształcenia).

Kwalifikacja na specjalizację magisterską nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.

 

Dietetyka

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wyników egzaminu wstępnego w formie testu w zakresie ustalonym przez Radę Wydziału (sprawdzane efekty kształcenia). 

Kwalifikacja na moduł nastąpi po przyjęciu na studia, pod koniec I semestru studiów, w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

Ważne uwagi dla wszystkich kandydatów

 • Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną.
 • Kandydat jest zobowiązany wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe wygenerowane przez system rejestracji elektronicznej.
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie podana do publicznej wiadomosci lista kandydatów przyjętych na I rok studiów decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest przesyłana w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.
 • Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w uchwałach. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

 

Uchwały i Zarządzenia

 

 

Więcej informacji o zasadach postępowania rekrutacyjnego i harmonogramie czynności rekrutacyjnych można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Przyrodniczego (portal Kandydat): http://rekrutacja.puls.edu.pl

 

Kontakt: Komisja Rekrutacyjna WNoZiZ (działa w okresie rekrutacji)

- tel. kom. 507 927 256, rekwnz_1@up.poznan.pl (kierunki: Technologia żywności i żywienie człowieka, Analityka żywności)

- tel. kom. 514 901 104, rekwnz_2@up.poznan.pl (kierunki: Dietetyka, Jakość i bezpieczeństwo żywności)

ZAPRASZAMY!