Rekrutacja

Polski

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynające się od roku akademickiego 2019/2020, na następujących kierunkach studiów:

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, od semestru zimowego)

 • czas trwania - 7 semestrów
 • tytuł - inżynier

Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, od semestru letniego)

 • czas trwania - 3 semestry
 • tytuł - magister inżynier

DIETETYKA

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, od semestru zimowego)

 • czas trwania - 6 semestrów
 • tytuł - licencjat

Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, od semestru zimowego) - UWAGA KANDYDACI!!!

 • czas trwania - 4 semestry
 • tytuł - magister

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne, od semestru zimowego)

 • czas trwania - 7 semestrów
 • tytuł - inżynier

Możliwe jest kontynuowanie nauki na wyższym poziomie kształcenia poprzez podjęcie studiów magisterskich, np. na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

 

ANALITYKA ŻYWNOŚCI

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, od semestru letniego)

 • czas trwania - 3 semestry
 • tytuł - magister inżynier
 • kierunek międzyuczelniany prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • wspólny dyplom ukończenia dwóch uczelni

Dla kandydatów z tytułem licencjata studia trwają 4 semestry, w tym jeden semestr jest uzupełniającym (tzw. „0”), wypełniony głównie przedmiotami o charakterze inżynierskim, rozpoczynający się od semestru zimowego (rekrutację prowadzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

 

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia reguluje Uchwała nr 263/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 oraz Zarządzenie nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia ... 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz  jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020.

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określone są w Uchwale nr 264/2019  Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020.

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

 • 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu nastąpi na podstawie wyników egzaminu w formie testu w zakresie ustalonym przez Radę Wydziału (sprawdzane efekty kształcenia).

Kwalifikacja na specjalizację magisterską nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.

 

Dietetyka

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wyników egzaminu wstępnego w formie testu w zakresie ustalonym przez Radę Wydziału (sprawdzane efekty kształcenia). 

Kwalifikacja na moduł nastąpi po przyjęciu na studia, pod koniec I semestru studiów, w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego.

 

Analityka żywności

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wyników rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją złożoną z przedstawicieli wydziałów prowadzących kierunek, weryfikującej efekty kształcenia określone przez Radę Wydziału (sprawdzane efekty kształcenia). Przyjęcie kandydatów nastąpi w ramach limitu miejsc, zgodnie z rankingiem.

.

 

 

Ważne uwagi dla wszystkich kandydatów

 • Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną.
 • Kandydat jest zobowiązany wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe wygenerowane przez system rejestracji elektronicznej.
 • Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie podana do publicznej wiadomosci lista kandydatów przyjętych na I rok studiów decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest przesyłana w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.
 • Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w uchwałach. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

 

Uchwały i Zarządzenia

 

 

Więcej informacji o zasadach postępowania rekrutacyjnego i harmonogramie czynności rekrutacyjnych można znaleźć na stronie głównej Uniwersytetu Przyrodniczego (portal Kandydat): http://rekrutacja.puls.edu.pl

 

Kontakt: Komisja Rekrutacyjna WNoZiZ (działa w okresie rekrutacji)

- tel. kom. 507 927 256, rekwnzz_1@up.poznan.pl (kierunki: Technologia żywności i żywienie człowieka, Analityka żywności)

- tel. kom. 514 901 104, rekwnzz_2@up.poznan.pl (kierunki: Dietetyka, Jakość i bezpieczeństwo żywności)

ZAPRASZAMY!